1 – Sound thermometer

1 – Sound thermometer

Team: Voronezh University (RU)
Author: Aleksandra Maslakova

X-1-Vo